Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. Kompetencje Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty są publicznie dostępne w internetowym portalu Grupy LOTOS. 

Statut Grupy LOTOS

Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Grupy LOTOS

Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan