Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. Stałe komitety Rady Nadzorczej

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Komitet Strategii i Rozwoju działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący
 • Radosław Barszcz
 • Leszek Starosta
 • Jan Stefanowicz
 • Małgorzata Hirszel


W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii i Rozwoju, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Rafała Wardzińskiego i Michała Rumińskiego.

Od 2 marca 2010 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący
 • Rafał Wardziński
 • Leszek Starosta
 • Michał Rumiński
 • Małgorzata Hirszel

 

Komitet Organizacji i Zarządzania

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.

W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Komitet Organizacji i Zarządzania działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.:

 • Leszek Starosta – przewodniczący
 • Małgorzata Hirszel
 • Mariusz Obszyński

 

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Michała Rumińskiego i Oskara Pawłowskiego.

Od 2 marca 2010 r.:

 • Leszek Starosta – przewodniczący
 • Małgorzata Hirszel
 • Michał Rumiński
 • Oskar Pawłowski

 

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. 

W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Komitet Audytu działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 10 marca 2009 r.:

 • Jan Stefanowicz – przewodniczący
 • Mariusz Obszyński
 • Piotr Chajderowski


W związku ze złożoną 10 marca 2009 r. rezygnacją przez Piotra Chajderowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej, 19 marca 2009 r. Rada podjęła decyzję o uzupełnieniu składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród pozostałych członków Rady: Wiesława Skwarko i Radosława Barszcz.

Od 19 marca do 7 maja 2009 r.:

 • Jan Stefanowicz – przewodniczący
 • Mariusz Obszyński
 • Wiesław Skwarko
 • Radosław Barszcz


Rada Nadzorcza 7 maja 2009 r. podjęła decyzję o rozszerzeniu składu osobowego Komitetu Audytu o osobę Ireneusza Fąfara, powołanego do Rady decyzją Walnego Zgromadzenia 27 kwietnia 2009 r.

Od 7 maja do 31 grudnia 2009 r.:

 • Jan Stefanowicz – przewodniczący
 • Mariusz Obszyński
 • Wiesław Skwarko
 • Radosław Barszcz
 • Ireneusz Fąfara

 

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Oskara Pawłowskiego i Rafała Wardzińskiego.

Od 2 marca 2010 r.:

 • Ireneusz Fąfara – przewodniczący (do 29 marca 2010 r.)
 • Wiesław Skwarko
 • Oskar Pawłowski
 • Rafał Wardziński

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan