Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

W 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 13 posiedzeń, podejmując 53 uchwały, w tym jedną w trybie pisemnym. Rada objęła analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia, m.in. z zakresu oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do głównych zagadnień z tego obszaru zaliczyć należy:

  • przebieg realizacji inwestycji Programu 10+,
  • działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
  • zaopatrzenie Spółki w ropę naftową,
  • realizację Pakietu Antykryzysowego,
  • restrukturyzację Rafinerii Południowych,
  • działalność sponsoringową Spółki w świetle nowych uregulowań,
  • finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych.