Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A., dla której Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Elbląskiej 135, jest Podmiotem Dominującym, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest kierownik Spółki Dominującej.

Kierownik Spółki Dominującej oraz Członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z przyjętymi przez grupę kapitałową zasadami (polityką) rachunkowości oraz wyrażenie opinii czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

  • rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
  • krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie, w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy, podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Grupa posiada 40,31% udziałów w Jednostce Dominującej Grupy Kapitałowej AB Geonafta na Litwie wycenionych metodą praw własności na kwotę 88.255 tys. zł. Biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AB Geonafta wydał w dniu 25 marca 2010 roku opinię z następującymi zastrzeżeniami:

  • „Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka AB Geonafta i Grupa (Grupa AB Geonafta) wykazują długoterminowe należności od UAB LL Investicijos w kwocie 13.413 tys. LTL. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka ani Grupa nie dokonały oceny występowania obiektywnych przesłanek utraty wartości wspomnianych należności. W naszej opinii obowiązek dokonania takiej oceny nakładają regulacje zawarte w MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Wobec tego nie jesteśmy w stanie określić kwoty korekty wyniku finansowego netto, która mogłaby się okazać niezbędna w odniesieniu do okresu zakończonego 31 grudnia 2009 roku, jak również kwoty należności długoterminowych i kapitału własnego na ten sam dzień.
  • Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa wykazuje należności z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Amber Trust II SCA ir Firebird Avrora Fund Ltd. w kwocie 7.553 tys. LTL, których termin spłaty mija w czerwcu 2010 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Grupa nie dokonała oceny wystąpienia przesłanek utraty wartości w odniesieniu do wymienionych należności. W naszej opinii obowiązek dokonania takiej oceny nakładają regulacje zawarte w MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Wobec tego nie jesteśmy w stanie określić kwoty korekty wyniku finansowego netto, która mogłaby się okazać niezbędna w odniesieniu do okresu zakończonego 31 grudnia 2009 roku, jak również kwoty należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, a także skonsolidowanego kapitału własnego na ten sam dzień.
  • Ze względu na zastrzeżenie wyrażone w odniesieniu do sprawozdania finansowego jednostki współkontrolowanej UAB Minijos Nafta, nie byliśmy w stanie ocenić, czy proporcjonalny udział w rzeczowym majątku trwałym wymienionej jednostki współkontrolowanej ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 42.900 tys. LTL (49.951 tys. LTL na dzień 31 grudnia 2008 roku) oraz udział w zysku tej jednostki ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kwocie 997 tys. LTL za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku (6.497 tys. LTL za rok 2008) są poprawne.

Z uwagi na przedstawione powyżej zastrzeżenia zawarte w opinii biegłego rewidenta wydanej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB Geonafta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, nie byliśmy w stanie ocenić, czy wartość udziałów w Jednostce Dominującej w Grupie Kapitałowej AB Geonafta wykazana w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest prawidłowa.

Naszym zdaniem, za wyjątkiem skutków wynikających z wyceny udziałów grupie kapitałowej AB Geonafta, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

  • przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
  • zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
  • jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na notę 11 dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której Grupa wykazuje aktywa z tytułu nakładów poniesionych na poszukiwania złóż gazowych B-4 i B-6 oraz koszty budowy odwiertów w wysokości 47,8 mln zł według stanu na 31 grudnia 2009 roku. Grupa zleciła przeprowadzenie analizy opłacalności zagospodarowania złóż. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych celem gospodarczego wykorzystania złóż. Wielkość przyszłych korzyści ekonomicznych może się zmienić w zależności od przyszłych warunków rynkowych i działań podejmowanych przez Lotos Petrobaltic S.A. oraz możliwości pozyskiwania źródeł finansowania lub partnera w przedsięwzięciu.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

 

(-) Piotr Sokołowski

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 9752

 

osoby reprezentujące podmiot

podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KRBR

 

Warszawa, 26 kwietnia 2010 roku

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan