Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

PLN’000 EUR’000
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31.12.2009 za rok zakończony 31.12.2008
za rok zakończony 31.12.2009 za rok zakończony 31.12.2008
(dane porównywalne) (dane porównywalne)
Przychody ze sprzedaży 14.321.041 16.294.738 3.299.323 4.613.329
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 419.793 (145.828) 96.713 (41.286)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1.109.608 (503.700) 255.635 (142.606)
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 911.812 (389.415) 210.066 (110.250)
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej 900.761 (453.549) 207.520 (128.408)
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym 11.051 64.134 2.546 18.157
Całkowite dochody ogółem 928.661 (362.559) 213.948 (102.647)
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 908.083 (426.693) 209.207 (120.804)
Całkowity dochód przypisany udziałom niekontrolującym 20.578 64.134 4.741 18.157
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 694.498 311.670 160.000 88.239
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.339.669) (2.417.112) (769.403) (684.327)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2.155.844 1.963.145 496.670 555.801
Przepływy pieniężne netto razem (486.988) (138.751) (112.194) (39.283)
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/EUR) 7,44 (3,74) 1,71 (1,06)
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/EUR) - - - -
PLN’000 EUR’000
stan na 31.12.2009 stan na 31.12.2008 stan na 31.12.2009 stan na 31.12.2008
(dane porównywalne) (dane porównywalne)
Aktywa razem 15.062.506 12.187.558 3.666.449 2.920.995
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6.677.002 5.389.534 1.625.287 1.291.711
Udziały niekontrolujące 36.752 396.078 8.946 94.928
Kapitały własne razem 6.713.754 5.785.612 1.634.233 1.386.639

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2009 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1082 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3406 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku).

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2008 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,5321 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan