Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku.

(w tysiącach złotych) Nota 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 11 9.361.963 5.532.612
Zaliczki na środki trwałe w budowie 11 153.536 1.200.713
Wartość firmy 17 46.688 45.562
Wartości niematerialne 15 89.240 55.921
Inwestycje w nieruchomości 14 3.762 4.898
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 18 88.255 59.048
Długoterminowe aktywa finansowe 19 86.052 49.364
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 41 74.267 132.223
Należności długoterminowe 12 22.061 9.152
Rozliczenia międzyokresowe czynne 13 5.087 12.759
Aktywa trwałe razem 9.930.911 7.102.252
Aktywa obrotowe
Zapasy 22 3.023.144 2.447.247
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności 23 1.536.854 1.364.881
Należności z tytułu podatku dochodowego 131.299 199.971
Rozliczenia międzyokresowe czynne 13 25.982 45.863
Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 47.029 305.912
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 362.078 712.801
Aktywa obrotowe razem 5.126.386 5.076.675
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 16 5.209 8.631
Aktywa razem 15.062.506 12.187.558

 

(w tysiącach złotych) Nota 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 26 129.873 113.700
Kapitał zapasowy 1.311.348 970.951
Zyski zatrzymane 5.221.504 4.297.823
Różnice kursowe z przeliczenia 14.277 7.060
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6.677.002 5.389.534
Udziały niekontrolujące 29 36.752 396.078
Kapitały własne razem 6.713.754 5.785.612
Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty i pożyczki 30 4.942.590 3.412.245
Rezerwy długoterminowe 31 275.057 267.903
Rezerwa na podatek odroczony 41 59.556 10.411
Pozostałe zobowiązania finansowe 32 300.389 176.387
Rozliczenia międzyokresowe bierne i pozostałe zobowiązania 33 52.130 9.107
Zobowiązania długoterminowe razem 5.629.722 3.876.053
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz pozostałe zobowiązania 33 1.890.654 1.886.440
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 11.867 8.069
Oprocentowane kredyty i pożyczki 30 758.481 507.360
Rezerwy krótkoterminowe 31 38.897 80.470
Pozostałe zobowiązania finansowe 32 19.131 43.554
Zobowiązania krótkoterminowe razem 2.719.030 2.525.893
Zobowiązania razem 8.348.752 6.401.946
Pasywa razem 15.062.506 12.187.558

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan