Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku.

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
Przychody ze sprzedaży 35 14.321.041 16.294.738
Koszt własny sprzedaży 36 (12.750.542) (15.287.258)
Zysk na sprzedaży 1.570.499 1.007.480
Pozostałe przychody operacyjne 37 74.264 29.817
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy 17 - (12.645)
Koszty sprzedaży 36 (726.367) (737.368)
Koszty ogólnego zarządu 36 (357.914) (344.523)
Pozostałe koszty operacyjne 38 (140.689) (88.589)
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 419.793 (145.828)
Przychody finansowe 39 994.924 82.508
Koszty finansowe 40 (343.891) (466.931)
Udział w inwestycjachw jednostkach stowarzyszonych 18 8.227 26.551
Utrata kontroli nad jednostką zależną 17 30.555 -
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1.109.608 (503.700)
Podatek dochodowy od osób prawnych 41 (197.796) 114.285
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 911.812 (389.415)
Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 14.378 14.518
Pozostałe całkowite dochody 2.471 12.338
Inne całkowite dochody (netto) 16.849 26.856
Całkowite dochody ogółem 928.661 (362.559)
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypisany/(a):
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 900.761 (453.549)
Udziałom niekontrolującym 29 11.051 64.134
911.812 (389.415)
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 908.083 (426.693)
Udziałom niekontrolującym 20.578 64.134
928.661 (362.559)

Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w złotych)

Średnioważona liczba akcji w tysiącach sztuk 28 121.144 121.144
- podstawowy 7,44 (3,74)
- rozwodniony - -

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan