Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku.

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 911.812 (389.415)
Korekty o pozycje:
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (8.227) (26.551)
Amortyzacja 284.793 315.012
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych (455.858) 366.730
Odsetki i dywidendy 36.864 13.028
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 231.013 29.564
Podatek dochodowy zapłacony (187.291) (308.695)
Podatek dochodowy bieżącego okresu 41 197.796 (114.285)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności 25 (187.480) 164.938
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów 25 (575.767) 141.685
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 25 692.711 (109.199)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu rezerw 25 (48.866) 35.511
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych 25 19.045 (44.883)
Rozliczenie instrumentów finansowych (216.047) 238.166
Inne korekty - 64
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 694.498 311.670
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane 1.737 27.661
Odsetki otrzymane 4.252 30.655
Sprzedaż/(Zakup) środków trwałych i wartości niematerialnych (3.072.664) (1.699.582)
Sprzedaż/(Zakup) krótkoterminowych aktywów finansowych 2.758 1.509
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 17
Udzielone pożyczki długoterminowe - -
Nabycie Energobaltic Sp. z o.o. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych 17 (1.526) -
Nabycie Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych - 3.987
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie (258.581) (778.953)
Środki pieniężne związane z utratą kontroli nad jednostką zależną (367) -
Pozostałe pozycje netto (15.278) (2.406)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.339.669) (2.417.112)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.263.790 2.352.749
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (195.696) (86.449)
Zapłacone odsetki (126.067) (61.517)
Zapłacone dywidendy 29 (15) (2.578)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (1.737) (737)
Rozliczenie instrumentów finansowych 216.047 (238.166)
Pozostałe pozycje netto (478) (157)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2.155.844 1.963.145
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2.339 3.546
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (486.988) (138.751)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 25 338.353 477.104
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 25 (148.635) 338.353
- o ograniczonej możliwości dysponowania 24 20.420 84.160

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan