Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku.

(w tysiącach złotych) Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Różnice kursowe Kapitały własne przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitały własne razem
1 stycznia 2008
(dane porównywalne)
113.700 970.951 4.739.034 (7.458) 5.816.227 334.691 6.150.918
Całkowite dochody ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2008 - - (441.211) 14.518 (426.693) 64.134 (362.559)
Dywidendy dla akcjonariuszy z podziału zysku za 2007 rok 29 - - - - - (2.578) (2.578)
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy - - - - - (169) (169)
31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
113.700 970.951 4.297.823 7.060 5.389.534 396.078 5.785.612
1 stycznia 2009
(dane porównywalne)
113.700 970.951 4.297.823 7.060 5.389.534 396.078 5.785.612
Całkowite dochody ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2009 - - 900.866 7.217 908.083 20.578 928.661
Dywidendy dla akcjonariuszy z podziału zysku za 2008 rok 29 - - - - - (19) (19)
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy - - (20) - (20) (238) (258)
Emisja nowych akcji 26 16.173 - - - 16.173 - 16.173
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną 26 - 340.773 - - 340.773 - 340.773
Koszty emisji z uwzględnieniem podatku dochodowego - (376) - - (376) - (376)
Zmiany w udziale własnościowym - - 22.835 - 22.835 (379.647) (356.812)
31 grudnia 2009 129.873 1.311.348 5.221.504 14.277 6.677.002 36.752 6.713.754

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część