Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku.

(w tysiącach złotych) Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Różnice kursowe Kapitały własne przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitały własne razem
1 stycznia 2008
(dane porównywalne)
113.700 970.951 4.739.034 (7.458) 5.816.227 334.691 6.150.918
Całkowite dochody ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2008 - - (441.211) 14.518 (426.693) 64.134 (362.559)
Dywidendy dla akcjonariuszy z podziału zysku za 2007 rok 29 - - - - - (2.578) (2.578)
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy - - - - - (169) (169)
31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
113.700 970.951 4.297.823 7.060 5.389.534 396.078 5.785.612
1 stycznia 2009
(dane porównywalne)
113.700 970.951 4.297.823 7.060 5.389.534 396.078 5.785.612
Całkowite dochody ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2009 - - 900.866 7.217 908.083 20.578 928.661
Dywidendy dla akcjonariuszy z podziału zysku za 2008 rok 29 - - - - - (19) (19)
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy - - (20) - (20) (238) (258)
Emisja nowych akcji 26 16.173 - - - 16.173 - 16.173
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną 26 - 340.773 - - 340.773 - 340.773
Koszty emisji z uwzględnieniem podatku dochodowego - (376) - - (376) - (376)
Zmiany w udziale własnościowym - - 22.835 - 22.835 (379.647) (356.812)
31 grudnia 2009 129.873 1.311.348 5.221.504 14.277 6.677.002 36.752 6.713.754

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan