1. Informacje ogólne

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”), będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 września 1991 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (obecnie Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu 10 kwietnia 2002 roku, pod numerem KRS 0000106150. Spółce nadano numer statystyczny REGON 190541636.

Siedziba Spółki mieści się na ul. Elbląskiej 135, 80 - 718 Gdańsk.

W 2003 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 maja 2003 roku została dokonana zmiana firmy Rafineria Gdańska Spółka Akcyjna na Grupa LOTOS Spółka Akcyjna.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna. Grupa prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jednostka Dominująca posiada następujące koncesje związane z podstawowym zakresem działalności:

 • wytwarzanie paliw ciekłych udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 28 listopada 1998 roku, przedłużoną na okres do 31 grudnia 2025 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2007 roku,
 • obrót paliwami ciekłymi udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 23 grudnia 1998 roku, przedłużoną na okres do 31 grudnia 2025 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 października 2007 roku,
 • magazynowanie paliw ciekłych na okres do 15 października 2016 roku udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 października 2006 roku,
 • wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 29 września 2000 roku, przedłużoną na okres do dnia 1 września 2018 roku decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 lipca 2009 roku,
 • obrót energią elektryczną na okres do 10 września 2011 roku udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 września 2001 roku,
 • przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na okres do 10 września 2011 roku udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 września 2001 roku.

Ponadto, spółki z Grupy Kapitałowej posiadają m.in. koncesje i licencje:

 • udzielone przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w poszczególnych rejonach (rejon Gaz Południe do 14 grudnia 2012 roku, rejony: Gaz Północ, Gotlandia, Łeba, Rozewie, Sambia- E, Sambia –W do 14 grudnia 2010 roku, Wolin do 14 czerwca 2011 roku),
 • udzielone przez Ministra Środowiska na eksploatację z poszczególnych złóż (złoże B6 do 7 listopada 2032 roku, złoże B - 3 do 29 lipca 2016 roku, złoże B - 8 do 5 września 2031 roku i złoże B - 4 do 11 maja 2032 roku),
 • udzielone przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii na poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatację złóż węglowodorów na obszarze oznaczonym PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS (od 29 sierpnia 2008 roku) oraz PL 455 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,
 • udzielone przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2008 udziały w koncesjach poszukiwawczych w obszarze południowej części Morza Północnego oraz na Morzu Norweskim:
 1. PL 497: LOTOS Exploration and Production Norge AS -10% udział,
 2. PL 498: LOTOS Exploration and Production Norge AS (Operator) - 25% udział,
 3. PL 503: LOTOS Exploration and Production Norge AS (Operator) - 25% udział,
 4. PL 515: LOTOS Exploration and Production Norge AS - 20%,
 • udzielone przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2009 spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS 50% udział oraz status operatora w koncesji PL 556 zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego oraz 10% udział w koncesji PL 497B (rozszerzenie koncesji PL 497),
 • udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki m.in. na: wytwarzanie, magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi, przesyłanie i dystrybucję ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie i dystrybucję energii, obrót energią elektryczną,
 • udzielone przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego na wytwarzanie biokomponentów, magazynowanie biokomponentów, wprowadzanie do obrotu biokomponentów (rodzaj biokomponentu - ester metylowy),
 • udzielone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy i udostępnianie pojazdów trakcyjnych.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan