Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje ogólne
2. Skład Grupy Kapitałowej
3. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5. Kontynuacja działalności
6. Czas trwania Grupy Kapitałowej
7. Data bilansowa oraz okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
8. Waluta pomiaru i waluta sprawozdawcza
9. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
10. Zasady rachunkowości
11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie
12. Należności długoterminowe
13. Rozliczenia międzyokresowe czynne
14. Inwestycje w nieruchomości
15. Wartości niematerialne
16. Aktywa przeznaczone do sprzedaży
17. Połączenia jednostek gospodarczych
18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
19. Długoterminowe aktywa finansowe
20. Krótkoterminowe aktywa finansowe
21. Instrumenty finansowe
22. Zapasy
23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
24. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
25. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
26. Kapitał podstawowy
27. Dywidendy
28. Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję
29. Udziały niekontrolujące
30. Oprocentowane kredyty i pożyczki
31. Rezerwy
32. Pozostałe zobowiązania finansowe
33. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
34. Majątek socjalny oraz zobowiązania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
35. Przychody ze sprzedaży
36. Koszty według rodzaju
37. Pozostałe przychody operacyjne
38. Pozostałe koszty operacyjne
39. Przychody finansowe
40. Koszty finansowe
41. Podatek dochodowy
42. Segmenty działalności
43. Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe
44. Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)
45. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym
46. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych
47. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Jednostki Dominującej
48. Struktura zatrudnienia
49. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
50. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa
51. Dodatkowe informacje o wynikach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
52. Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę
53. Pozostałe informacje
54.Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS S.A.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan