Zarządzanie Rada Nadzorcza Grupy LOTOS

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty są publicznie dostępne w internetowym portalu Grupy LOTOS. 

Statut Grupy LOTOS

Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Grupy LOTOS

Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 

Skład

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

Wiesław Skwarko

Wiesław Skwarko
przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 r., objął funkcję przewodniczącego Rady. Jako przewodniczący administruje i kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki. Od 19 marca 2009 r. jest również członkiem Komitetu Audytu Rady.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 r. został wyznaczony do nadzorowania realizacji Programu 10+, tj. w szczególności:

 • monitorowania postępu prac i ich zgodności z harmonogramem,
 • nadzoru nad realizacją strategii w zakresie pozyskiwania surowców,
 • nadzoru nad realizacją strategii sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu,
 • nadzoru nad spójnością logistyki.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).
W latach 1987-1994 asystent w SGH. Od 1990 do 1999 r. partner w Access Sp. z o.o., następnie członek Zarządu Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 dyrektor Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. Od 2006 r. dyrektor ds. strategii finansowej i rozwoju kapitałowego w CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. W latach 2008-2009 członek Zarządu Nafty Polskiej S.A., a od 1 stycznia 2010 r. likwidator w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Przewodniczący Rady Nadzorczej ZAK S.A.

Leszek Starosta

Leszek Starosta
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 r. Od 12 sierpnia 2008 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego, ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przewodniczącego Rady wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady, o ile zostanie upoważniony do tego przez przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz jest członkiem Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 r. sprawuje indywidualny nadzór nad projektem inwestycyjnym Grupy LOTOS, tj. Programem 10+, w szczególności w zakresie procedur kontraktowych i przestrzegania prawa inwestycyjnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny dr hab. nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich w Gdyni. W latach 1991-2000 doradca Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A., w latach 1995-1998 doradca i konsultant prezesa Zarządu Petrochemii Płock S.A. Autor ponad 20 studiów i analiz dotyczących sektora naftowego i paliwowego, przygotowywanych m.in. na zlecenie centralnych organów administracji publicznej. W latach 1998-2007 członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Gdańsku, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, arbiter w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski
sekretarz Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. sprawuje funkcję sekretarza Rady Nadzorczej. Pełniąc funkcję sekretarza, organizuje i dokumentuje pracę Rady oraz czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Od 2 marca 2010 r. jest również członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej. W 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych. Obecnie partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp.k., wcześniej prawnik m. in. w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp.k./Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna oraz w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Ma bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii, 2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due diligence” (Inwestor, 1/2010).

Małgorzata Hirszel

Małgorzata Hirszel
członek Rady Nadzorczej

Powołana do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, zgodnie z §11 ust. 2 Statutu Spółki, 1 lipca 2008 r. Uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych. Od 2000 r. pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie do 2002 r. zajmowała stanowisko głównego specjalisty/radcy Szefa KPRM, następnie radcy Wiceprezesa Rady Ministrów i radcy Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Ekonomiczno-Społecznym (później przekształconym w Departament Komitetu Rady Ministrów). Od 2002 do 2006 r. pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrektora Departamentu ds. Gospodarczych w ww. Departamencie. Następnie p.o. dyrektora Departamentu Programowego KPRM. Od 2007 r. dyrektor Departamentu Komitetu Rady Ministrów i sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów. Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa złożyła w 2002 r.

Michał Rumiński

Michał Rumiński
członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

Absolwent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r., w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełni funkcje: partnera inwestycyjnego, członka Zarządu ABC Data Holding S.A., prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners oraz członka Rady Nadzorczej Grupy Lew Sp. z o.o. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w 2004 r. objął stanowisko dyrektora ds. corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V. Autor publikacji „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej” (Narodowy Bank Polski, 2004) i „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej” (INFOR, 2000).

Rafał Wardziński

Rafał Wardziński
członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. J. Monnet oraz studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege (Belgia), stypendysta Komisji Europejskiej. W latach 2003–2004 zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Integracji Europejskiej. Od 2004 r. do 2007 r. doradca parlamentarny w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W latach 2007–2008 dyrektor Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli. Od 2008 r. zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie jako zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji 1 – odpowiedzialny za nadzór nad spółkami sektora gazu i ropy. Były przewodniczący Rady Nadzorczej PERN „Przyjaźń” oraz członek Rady Nadzorczej Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. Obecnie członek Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.


W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS VII kadencji działała w następującym składzie:

Na dzień 1 stycznia 2009 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,

 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,

 • Mariusz Obszyński – sekretarz,

 • Radosław Barszcz – członek,

 • Piotr Chajderowski – członek,

 • Małgorzata Hirszel – członek,

 • Jan Stefanowicz – członek.

10 marca 2009 r. Piotr Chajderowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 27 kwietnia 2009 r. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS podjęło uchwałę o powołaniu Ireneusza Fąfara do składu Rady Nadzorczej VII kadencji.

Na dzień 31 grudnia 2009 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,

 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,

 • Mariusz Obszyński – sekretarz,

 • Radosław Barszcz – członek,

 • Małgorzata Hirszel – członek,

 • Jan Stefanowicz – członek,

 • Ireneusz Fąfara – członek.

11 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS odwołało z Rady Nadzorczej Mariusza Obszyńskiego, Radosława Barszcz i Jana Stefanowicza, a następnie powołało do organu nadzorczego Spółki na dalszy okres VII kadencji Oskara Pawłowskiego, Michała Rumińskiego i Rafała Wardzińskiego. W uzasadnieniu swojego wniosku akcjonariusz podał, że zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.

29 marca 2010 r. Ireneusz Fąfara złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 marca 2010 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,

 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,

 • Oskar Pawłowski – sekretarz,

 • Małgorzata Hirszel – członek,

 • Michał Rumiński – członek,

 • Rafał Wardziński – członek.

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Komitet Strategii i Rozwoju działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący
 • Radosław Barszcz
 • Leszek Starosta
 • Jan Stefanowicz
 • Małgorzata Hirszel


W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii i Rozwoju, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Rafała Wardzińskiego i Michała Rumińskiego.

Od 2 marca 2010 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący
 • Rafał Wardziński
 • Leszek Starosta
 • Michał Rumiński
 • Małgorzata Hirszel

 

Komitet Organizacji i Zarządzania

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.

W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Komitet Organizacji i Zarządzania działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.:

 • Leszek Starosta – przewodniczący
 • Małgorzata Hirszel
 • Mariusz Obszyński

 

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Michała Rumińskiego i Oskara Pawłowskiego.

Od 2 marca 2010 r.:

 • Leszek Starosta – przewodniczący
 • Małgorzata Hirszel
 • Michał Rumiński
 • Oskar Pawłowski

 

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. 

W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Komitet Audytu działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 10 marca 2009 r.:

 • Jan Stefanowicz – przewodniczący
 • Mariusz Obszyński
 • Piotr Chajderowski


W związku ze złożoną 10 marca 2009 r. rezygnacją przez Piotra Chajderowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej, 19 marca 2009 r. Rada podjęła decyzję o uzupełnieniu składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród pozostałych członków Rady: Wiesława Skwarko i Radosława Barszcz.

Od 19 marca do 7 maja 2009 r.:

 • Jan Stefanowicz – przewodniczący
 • Mariusz Obszyński
 • Wiesław Skwarko
 • Radosław Barszcz


Rada Nadzorcza 7 maja 2009 r. podjęła decyzję o rozszerzeniu składu osobowego Komitetu Audytu o osobę Ireneusza Fąfara, powołanego do Rady decyzją Walnego Zgromadzenia 27 kwietnia 2009 r.

Od 7 maja do 31 grudnia 2009 r.:

 • Jan Stefanowicz – przewodniczący
 • Mariusz Obszyński
 • Wiesław Skwarko
 • Radosław Barszcz
 • Ireneusz Fąfara

 

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Oskara Pawłowskiego i Rafała Wardzińskiego.

Od 2 marca 2010 r.:

 • Ireneusz Fąfara – przewodniczący (do 29 marca 2010 r.)
 • Wiesław Skwarko
 • Oskar Pawłowski
 • Rafał Wardziński

Wynagradzanie

Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Grupy LOTOS w sprawie przestrzegania w Spółce ładu korporacyjnego, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w 2000 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi:

 • członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, jednak nie dotyczy to miesięcy, w których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń,
 • wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego,
 • Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji oraz, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy.

 

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2009 r.
Członek Rady Nadzorczej Kwota [w zł]
Wiesław Skwarko (*)
Leszek Starosta 39.621
Mariusz Obszyński 39.621
Radosław Barszcz 39.621
Piotr Chajderowski 10.813
Małgorzata Hirszel 39.621
Jan Stefanowicz 39.621
Ireneusz Fąfara 23.681

(*) Wiesław Skwarko zrzekł się (do odwołania) wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS i nie otrzymuje żadnych świadczeń pieniężnych.

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiada akcji Grupy LOTOS.

Status niezależności

Zasada nr 6 z działu III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” stanowi: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej, w rozumieniu niniejszej zasady, rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę ze względu na fakt, że Grupa LOTOS nie ma informacji dotyczących niezależności członków Rady Nadzorczej. Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji dotyczącej powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r.

Unikanie konfliktu interesów

Przepis art. 387 Kodeksu spółek handlowych zastrzega, iż członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Poza wspomnianym warunkiem członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS z chwilą powołania ich do Rady zobowiązani są do składania oświadczeń o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

W 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 13 posiedzeń, podejmując 53 uchwały, w tym jedną w trybie pisemnym. Rada objęła analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia, m.in. z zakresu oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do głównych zagadnień z tego obszaru zaliczyć należy:

 • przebieg realizacji inwestycji Programu 10+,
 • działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
 • zaopatrzenie Spółki w ropę naftową,
 • realizację Pakietu Antykryzysowego,
 • restrukturyzację Rafinerii Południowych,
 • działalność sponsoringową Spółki w świetle nowych uregulowań,
 • finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan