Zarządzanie Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Podejście do zarządzania

Zarządzanie ryzykiem w Grupie LOTOS jest procesem wspierającym podejmowanie decyzji. Pozwala także na odpowiednio wczesne reagowanie na występujące zagrożenia, zmniejszenie ich skutków lub też ich uniknięcie oraz na wybranie rozwiązań, które są najbardziej korzystne dla Spółki.

Nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem korporacyjnym sprawuje funkcjonujący w Grupie LOTOS Komitet Strategii. W Spółce funkcjonuje również audyt wewnętrzny, który dokonuje m.in. oceny systemów zarządzania ryzykiem, a także analizy procesów biznesowych. Sprawozdania z tego zakresu przedkładane są Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.
Podstawowe zasady i zakres odpowiedzialności obowiązujący w systemie określa „Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.”. Zarządzanie ryzykiem stanowi nie tylko element zarządzania i realizacji procesów biznesowych, ale i element kultury organizacyjnej. Główne założenia dotyczące zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS:

  • Zarządzanie ryzykiem stanowi nieodłączny element zarządzania i realizacji procesów biznesowych, stanowiąc element kultury organizacyjnej.
  • Każdy pracownik Grupy Kapitałowej zobowiązany jest do zgłaszania zagrożeń i ryzyk oraz szans i możliwości, które są związane z realizowanymi procesami i mogą mieć wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów.
  • Wszelkie decyzje w Grupie Kapitałowej podejmowane są po analizie ryzyk, które ich dotyczą.
  • Ryzyka są identyfikowane, analizowane i oceniane pod kątem skutków wystąpienia.
  • Na podstawie przeprowadzonej oceny przygotowywana jest zagregowana Mapa ryzyk Grupy Kapitałowej LOTOS.
  • W przypadku, gdy wynik oceny ryzyka wskaże, że jest ono znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej, ustalana jest strategia zarządzania danym ryzykiem, wdrażane są plany postępowania z ryzykiem oraz plany postępowania na wypadek jego materializacji.
  • Każde ryzyko znaczące jest nadzorowane i na bieżąco monitorowane przez wyznaczoną osobę, właściciela ryzyka, przy wykorzystaniu ustalonych przez niego wskaźników. Wyniki monitorowania są raportowane zgodnie z przyjętymi zasadami.
  • Zagadnienia sporne związane z ryzykami i szansami dla Grupy Kapitałowej rozwiązywane są przez Komitet Strategii lub przez Zarząd Grupy LOTOS na podstawie rekomendacji Komitetu.
  • Realizacja Polityki oraz skuteczność Systemu Zarządzania Ryzykiem jest weryfikowana przynajmniej raz w roku, a także w przypadku zmieniających się okoliczności. Rezultaty i rekomendacje przeglądu wykorzystywane są w celu ciągłego doskonalenia Systemu.
  • Zarządzanie ryzykiem oraz szczegółowa odpowiedzialność z nim związana, określone są w ramach dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Kluczowe instrumenty

W 2009 r. ustalone zostały w Grupie LOTOS skale służące kwantyfikacji ryzyk, wskazane zasady reagowania na ryzyko oraz założenia dotyczące monitorowania i raportowania ryzyk. Przeprowadzono ponowną ocenę ryzyka, a w jej następstwie zaktualizowano Mapy ryzyka na 2010 r. oraz w perspektywie realizacji strategii biznesowej do 2012 r. Spośród zidentyfikowanych ryzyk znaczących dla Grupy Kapitałowej LOTOS wybrano cztery z różnych obszarów działalności, które szczegółowo poddano dalszej analizie. Dla powyższych ryzyk opracowane zostały „Karty zarządzania ryzykiem”, uwzględniające m.in. czynniki ryzyka, sposób zarządzania danym ryzykiem, wskaźniki do jego monitorowania, plany ograniczania, plany postępowania na wypadek materializacji ryzyka, a także dotychczasowe incydenty z nim związane.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kart zarządzania ryzykiem dla pozostałych znaczących ryzyk w Grupie Kapitałowej. Ryzyka umiarkowane są na bieżąco monitorowane. W przypadku ryzyk z największym prawdopodobieństwem wystąpienia, decyzją właściciela ryzyka opracowywane są plany postępowania na wypadek materializacji ryzyka.

Grupa LOTOS uregulowała w 2009 r. sposób oceny ryzyka w projektach poprzez zapewnienie spójnej i jednolitej metodologii ich oceny. Obecnie jednym z obowiązkowych elementów analizy projektu inwestycyjnego, przed jego przyjęciem do realizacji, jest identyfikacja i ocena zagrożeń z nim związanych. Wskazywane są ewentualne działania redukujące ryzyka znaczące i umiarkowane, a także właściciele ryzyk odpowiadających za realizację opisanych działań, monitoring i skutki wystąpienia ryzyka w danym projekcie.

Plany rozwoju

Grupa LOTOS przygotowuje się do wdrożenia narzędzia informatycznego, które wesprze zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Trwają prace nad wyborem dostawcy oprogramowania. Opracowana zostanie także procedura określająca szczegółowo proces zarządzania ryzykiem. Celem takiego dokumentu jest zapewnienie, że działania związane z identyfikacją i oceną ryzyk są prowadzone w Grupie Kapitałowej LOTOS cyklicznie, wykorzystywane do tego narzędzia są dobrane optymalnie w różnych obszarach działalności, a proces jest spójny i skuteczny.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan