Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2009
LOTOS logo

Plany rozwoju

Drukuj  

W ciągu najbliższych lat Grupa Kapitałowa LOTOS zamierza skupić się na opracowaniu i wdrażaniu technologii proefektywnościowych i proekologicznych. Obecny rok będzie też czasem kolejnych odbiorów w ramach Programu 10+.

W zakresie inwestycji najważniejszym celem na 2010 r. jest zakończenie Programu 10+. W pierwszej kolejności planowane jest osiągnięcie stanu gotowości do uruchomienia instalacji hydrokrakingu (MHC), a następnie instalacji przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE), co zwieńczy proces realizacji projektu. Jednocześnie zostanie też zakończona budowa instalacji azotu, pompowni P24, połączeń międzyobiektowych (faza III), pomp nafty i LON w pompowni P20 oraz pompowni P3.

Program 10+ jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym przez Grupę LOTOS. Z tego względu prowadzona jest systematyczna analiza ryzyk oraz konsekwentnie wdrażane są wynikające z niej działania ukierunkowane na bezpieczne i terminowe zakończenie inwestycji.
Plany Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie badań, innowacji i produkcji koncentrują się na następujących działaniach:

  • rozwój technologii w zakresie produkcji i rozwoju asortymentu dla niszowych produktów opartych o parafiny oraz plastyfikatory o obniżonej toksyczności stosowane do produkcji kauczuków i wyrobów gumowych,
  • opracowanie technologii produkcji paliw z dodatkiem biokomponentów na poziomie do 10% bioetanolu w benzynie i do 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME w oleju napędowym,
  • opracowanie i doskonalenie technologii produkcji biokomponentów II generacji poprzez proces współuwodarniania olejów roślinnych z frakcjami oleju napędowego,
  • redukcja emisji CO2 poprzez projekt oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw silnikowych (ang. Life Cycle Assessement, LCA) zgodnie z Dyrektywą 2009/30/EC,
  • potwierdzenie jakości baz olejowych produkowanych w Grupie LOTOS na zgodność z wymaganiami European Automobile Manufacturers Association (ACEA) dla olejów silnikowych.