Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2009
LOTOS logo

Sprawozdanie finansowe

Drukuj  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. zostało sporządzone według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Sprawozdaniu towarzyszy opinia niezależnego biegłego rewidenta.

więcej