41. Podatek dochodowy

Główne składniki obciążenia podatkowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku i za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
Podatek dochodowy od osób prawnych 84.239 98.150
Podatek odroczony 113.557 (245.274)
Podatek ujęty w cenie nabycia aktywów trwałych - 32.839
Razem podatek 197.796 (114.285)
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 197.796 (114.285)
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu zmian w kapitale własnym - -

Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Różnica pomiędzy kwotą podatku wykazanego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów a kwotą obliczoną według stawki od zysku przed opodatkowaniem wynika z następujących pozycji:

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem spółek opodatkowanych stawką 19% 1.047.841 (458.331)
Koszt podatku dochodowego według stawki 19% 199.090 (87.083)
Efekt podatkowy przychodów nie będących przychodami według przepisów podatkowych (117.541) (44.846)
Efekt podatkowy kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania według przepisów podatkowych 114.941 132.368
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (65.751) (29)
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie 2.761 125.301
Efekt podatkowy udziału w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych (1.563) (5.045)
Pozostałe (11.145) (12.190)
Razem 120.792 108.476
Podatek dochodowy ujęty w sprawozdaniu zmian w kapitałach własnych 88 -
Podatek od dywidend - 202
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych (29) (1.113)
Koszt podatku dochodowego spółek opodatkowanych stawką 19% 120.851 107.565
Efekt podatkowy spółek zagranicznych(1) (36.612) (9.415)
Razem podatek wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 84.239 98.150
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem spółek zagranicznych opodatkowanych stawką 28%, 50% 61.767 (45.369)
Przychody nie będące przychodami według przepisów podatkowych (16.707) (14.223)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania według przepisów podatkowych (179.386) (46.446)
Inne różnice (3.669) (3.487)
Podstawa opodatkowania stawką 28% (137.995) (109.525)
Ulga podatkowa z tytułu zwiększonej amortyzacji aktywów (44.674) (20.106)
Pozostałe (9.451) 13.466
Podstawa opodatkowania stawką 50% (192.120) (116.165)
Podatek dochodowy według stawki 28% (38.639) (30.667)
Podatek dochodowy według stawki 50% (96.060) (58.083)
Strata podatkowa rozliczana w czasie 96.460 79.321
Inne różnice 1.627 14
Efekt podatkowy spółek zagranicznych(1) (36.612) (9.415)

 

 

Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 131.299 199.971
Należny zwrot podatku(1) 131.299 199.971
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 11.867 8.069
Podatek dochodowy do zapłaty 11.867 8.069

(1) Jednostka Dominująca kwotę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 177.252 tysięcy złotych skompensowana ze zobowiązaniami z tytułu należnego podatku VAT w 2009 i 2010 roku.

Aktywa (rezerwa) netto na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2009 roku i na dzień 31 grudnia 2008 roku składa się z następujących pozycji:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Rezerwa na świadczenia pracownicze 18.903 19.412
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 28.454 23.643
Odpis aktualizujący wartość zapasów 1.531 40.108
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 11.036 113
Ujemna wycena instrumentów pochodnych 41.875 29.339
Strata podatkowa rozliczona w czasie 269.653 127.189
Odpis aktualizujący należności 20.772 16.002
Leasing finansowy 15.729 183
Różnica pomiędzy rezerwą a aktywem z tytułu likwidacji zakładu górniczego 10.932 8.055
Pozostałe 26.221 82.652
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem 445.106 346.696
Rezerwa na podatek odroczony:
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 351.652 189.374
Dodatnia wycena instrumentów pochodnych 10.508 20.635
Skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego 19.009 10.794
Leasing finansowy 16.452 180
Pozostałe 32.774 3.901
Rezerwa na podatek odroczony - razem 430.395 224.884
Podatek odroczony – aktywa (rezerwa) netto 14.711 121.812

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość aktywa z tytułu straty podatkowej rozliczanej w czasie w kwocie 88 tysięcy złotych została wykazana w sprawozdaniu zmian w kapitałach własnych.

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami, podatek odroczony - aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony muszą być obliczane indywidualnie w poszczególnych spółkach. Spółki w Grupie kompensują aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony. W rezultacie skonsolidowane bilanse prezentują aktywa oraz rezerwę na podatek odroczony w sposób następujący:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 74.267 132.223
Rezerwa na podatek odroczony (59.556) (10.411)
Podatek odroczony – aktywa (rezerwa) netto 14.711 121.812

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2010 - 2085.

Wartość strat podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku, w związku z którymi nie ujęto w bilansie składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego wyniosła 43.012 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 31.527 tysięcy złotych).

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan