Systemy zarządzania

Systemy zarządzania

Podejście do zarządzania

Realizacja misji Grupy LOTOS oraz osiągnięcie celów strategicznych i zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Spółki wymaga zarządzania zgodnego ze standardami, z jednoznacznie zdefiniowanymi uprawnieniami oraz wynikającą z nich odpowiedzialnością i skuteczną komunikacją.

Grupa LOTOS określa standardy zarządcze obowiązujące we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS oraz nadzoruje proces ich wdrażania, kierując się następującymi zasadami zarządzania:

 • orientacja na klienta – działania ukierunkowane są na profesjonalną obsługę klienta oraz poznanie jego obecnych i przyszłych potrzeb tak, by móc spełnić jego wymagania oraz oferować produkty i usługi o jakości przewyższającej oczekiwania;
 • przywództwo – menedżerowie ustalają cele, kierunki działania oraz tworzą i utrzymują środowisko wewnętrzne, w którym pracownicy mogą angażować się w osiąganie celów;
 • zaangażowanie ludzi – pracownicy na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i jej głównym kapitałem. Zaangażowanie pracowników pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji;
 • podejście procesowe – zidentyfikowano procesy i wyznaczono ich właścicieli. Monitorują oni na bieżąco ich przebieg, stosując ustalone mierniki. Wyniki analiz przedstawiane są Zarządowi Spółki podczas cyklicznych debat;
 • zarządzanie przez cele – określona przez Zarząd polityka znajduje swój wyraz w konkretnych celach długo- i krótkoterminowych. Ich prawidłowa realizacja dostarcza sprawnych narzędzi monitorowania, oceny i kontroli organizacji. Dzięki regularnemu badaniu stopnia realizacji celów uzyskuje się sygnały o nieprawidłowościach w działaniu organizacji, co skutkuje podjęciem działań korygujących i naprawczych;
 • ciągłe doskonalenie – poprawa jakości funkcjonowania stanowi stały cel organizacji;
 • podejmowanie decyzji na podstawie faktów – skuteczne decyzje podejmowane są na podstawie analizy danych i wiarygodnych informacji, otrzymywanych dzięki wdrożonemu systemowi raportowania.

 

W celu efektywnego zarządzania wykorzystuje się następujące narzędzia doskonalenia:

 • zarządzanie ryzykiem – jest to podstawa wszystkich systemów, analiza prawdopodobieństwa wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, które mogą osłabiać zarządzanie organizacją, a także podstawa podejmowania optymalnych decyzji;
 • zarządzanie zmianami – nowoczesny system zarządzania to przede wszystkim ciągłe śledzenie sytuacji na rynku i szybkie dostosowywanie się do zachodzących zmian oraz wykorzystywanie wszelkiego rodzaju powstających na rynku luk;
 • zarządzanie wiedzą – warunkuje rozwój organizacji zgodnie ze światowymi trendami w danej dziedzinie;
 • narzędzia systemowe – charakterystyczne dla systemów na bazie norm ISO serii 9000, 14000 i innych, tj. m.in. audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, przeglądy systemu.

 

Doskonalenie zarządzania wymaga ciągłej analizy powiązań i współzależności pomiędzy procesami. Istotnym elementem skutecznego utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jest także właściwa komunikacja. W Grupie LOTOS odbywają się spotkania, podczas których omawia się funkcjonowanie systemów zarządzania w spółkach Grupy Kapitałowej oraz określa kierunki działań i rozwoju w kolejnych latach. 

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS wdrożono skuteczny system raportowania. Jednym z elementów tego systemu jest cykliczne informowanie o postępie w realizacji zadań oraz o podejmowanych decyzjach. Kolejny element stanowi przygotowywanie i przekazywanie informacji pozwalających na wczesną identyfikację niekorzystnych tendencji lub zdarzeń, które mogą zaburzyć harmonogram realizacji strategii, w tym bezpieczne funkcjonowanie i rozwój Grupy Kapitałowej.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan