Wizja rozwoju Stopień realizacji celów strategicznych

Stopień realizacji celów strategicznych

Cele zakładane w strategii działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze operacyjnym i handlowym na 2009 r. zostały zrealizowane. Natomiast w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym, wobec istotnie zmienionych warunków na rynku wydobycia ropy, nie udało się zrealizować wyznaczonych celów. Obecnie trwa ocena możliwości ich zrealizowania w innym horyzoncie czasowym. W zakresie podstawowych wskaźników finansowo-ekonomicznych nie osiągnięto wielkości założonych na 2009 r. Odchylenia poziomu głównych wskaźników, w stosunku do wielkości przyjętych w strategii Grupy Kapitałowej LOTOS do 2012 r., były spowodowane przez kilka czynników: niskie notowania cen ropy, wyjątkowo niską marżę rafineryjną oraz niski dyferencjał Brent/Ural, a także zmienny kurs walutowy.

Obecnie trwają prace nad kolejną aktualizacją strategii – w perspektywie do roku 2014 i rozwinięciem kierunków rozwoju do roku 2022. W sytuacji znaczących zmian spowodowanych światowym kryzysem finansowym zostaną zrewidowane dotychczasowe zapisy strategii dotyczące sposobu:

  • optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych będących efektem kończącego się Programu 10+, 
  • najkorzystniejszego zagospodarowania ciężkiej pozostałości,
  • aktywnego wykorzystania zmian na rynkach produktów naftowych,
  • poprawy pozycji konkurencyjnej Grupy LOTOS.

 

Grupa Kapitałowa LOTOS w dalszym ciągu koncentrować się będzie na działaniach skutkujących wzrostem wartości dla akcjonariuszy. Kluczową rolę odegra rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego i umocnienie pozycji rynkowej. Wdrażane procesy technologiczne i inne rozwiązania techniczne będą charakteryzowały się najwyższym poziomem innowacyjności. Decyzje o podejmowanych działaniach rozwojowych będą wynikały z analizy ich efektywności ekonomicznej, a ich realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Grupy Kapitałowej. Dopuszcza się nowe układy kapitałowe lub wykorzystanie formuły wspólnego przedsięwzięcia z partnerem strategicznym.
Realizacja strategii wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i efektywnie rozwijającego się podmiotu, odgrywającego znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, funkcjonującego zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.