Skład

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

Wiesław Skwarko

Wiesław Skwarko
przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 r., objął funkcję przewodniczącego Rady. Jako przewodniczący administruje i kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki. Od 19 marca 2009 r. jest również członkiem Komitetu Audytu Rady.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 r. został wyznaczony do nadzorowania realizacji Programu 10+, tj. w szczególności:

 • monitorowania postępu prac i ich zgodności z harmonogramem,
 • nadzoru nad realizacją strategii w zakresie pozyskiwania surowców,
 • nadzoru nad realizacją strategii sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu,
 • nadzoru nad spójnością logistyki.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).
W latach 1987-1994 asystent w SGH. Od 1990 do 1999 r. partner w Access Sp. z o.o., następnie członek Zarządu Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 dyrektor Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. Od 2006 r. dyrektor ds. strategii finansowej i rozwoju kapitałowego w CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. W latach 2008-2009 członek Zarządu Nafty Polskiej S.A., a od 1 stycznia 2010 r. likwidator w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Przewodniczący Rady Nadzorczej ZAK S.A.

Leszek Starosta

Leszek Starosta
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 r. Od 12 sierpnia 2008 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego, ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przewodniczącego Rady wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady, o ile zostanie upoważniony do tego przez przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz jest członkiem Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 r. sprawuje indywidualny nadzór nad projektem inwestycyjnym Grupy LOTOS, tj. Programem 10+, w szczególności w zakresie procedur kontraktowych i przestrzegania prawa inwestycyjnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny dr hab. nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich w Gdyni. W latach 1991-2000 doradca Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A., w latach 1995-1998 doradca i konsultant prezesa Zarządu Petrochemii Płock S.A. Autor ponad 20 studiów i analiz dotyczących sektora naftowego i paliwowego, przygotowywanych m.in. na zlecenie centralnych organów administracji publicznej. W latach 1998-2007 członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Gdańsku, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, arbiter w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski
sekretarz Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. sprawuje funkcję sekretarza Rady Nadzorczej. Pełniąc funkcję sekretarza, organizuje i dokumentuje pracę Rady oraz czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Od 2 marca 2010 r. jest również członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej. W 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych. Obecnie partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp.k., wcześniej prawnik m. in. w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp.k./Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna oraz w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Ma bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii, 2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due diligence” (Inwestor, 1/2010).

Małgorzata Hirszel

Małgorzata Hirszel
członek Rady Nadzorczej

Powołana do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, zgodnie z §11 ust. 2 Statutu Spółki, 1 lipca 2008 r. Uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych. Od 2000 r. pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie do 2002 r. zajmowała stanowisko głównego specjalisty/radcy Szefa KPRM, następnie radcy Wiceprezesa Rady Ministrów i radcy Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Ekonomiczno-Społecznym (później przekształconym w Departament Komitetu Rady Ministrów). Od 2002 do 2006 r. pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrektora Departamentu ds. Gospodarczych w ww. Departamencie. Następnie p.o. dyrektora Departamentu Programowego KPRM. Od 2007 r. dyrektor Departamentu Komitetu Rady Ministrów i sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów. Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa złożyła w 2002 r.

Michał Rumiński

Michał Rumiński
członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

Absolwent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r., w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełni funkcje: partnera inwestycyjnego, członka Zarządu ABC Data Holding S.A., prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners oraz członka Rady Nadzorczej Grupy Lew Sp. z o.o. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w 2004 r. objął stanowisko dyrektora ds. corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V. Autor publikacji „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej” (Narodowy Bank Polski, 2004) i „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej” (INFOR, 2000).

Rafał Wardziński

Rafał Wardziński
członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. J. Monnet oraz studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege (Belgia), stypendysta Komisji Europejskiej. W latach 2003–2004 zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Integracji Europejskiej. Od 2004 r. do 2007 r. doradca parlamentarny w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W latach 2007–2008 dyrektor Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli. Od 2008 r. zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie jako zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji 1 – odpowiedzialny za nadzór nad spółkami sektora gazu i ropy. Były przewodniczący Rady Nadzorczej PERN „Przyjaźń” oraz członek Rady Nadzorczej Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. Obecnie członek Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.


W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS VII kadencji działała w następującym składzie:

Na dzień 1 stycznia 2009 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,

 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,

 • Mariusz Obszyński – sekretarz,

 • Radosław Barszcz – członek,

 • Piotr Chajderowski – członek,

 • Małgorzata Hirszel – członek,

 • Jan Stefanowicz – członek.

10 marca 2009 r. Piotr Chajderowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 27 kwietnia 2009 r. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS podjęło uchwałę o powołaniu Ireneusza Fąfara do składu Rady Nadzorczej VII kadencji.

Na dzień 31 grudnia 2009 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,

 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,

 • Mariusz Obszyński – sekretarz,

 • Radosław Barszcz – członek,

 • Małgorzata Hirszel – członek,

 • Jan Stefanowicz – członek,

 • Ireneusz Fąfara – członek.

11 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS odwołało z Rady Nadzorczej Mariusza Obszyńskiego, Radosława Barszcz i Jana Stefanowicza, a następnie powołało do organu nadzorczego Spółki na dalszy okres VII kadencji Oskara Pawłowskiego, Michała Rumińskiego i Rafała Wardzińskiego. W uzasadnieniu swojego wniosku akcjonariusz podał, że zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.

29 marca 2010 r. Ireneusz Fąfara złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 marca 2010 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,

 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,

 • Oskar Pawłowski – sekretarz,

 • Małgorzata Hirszel – członek,

 • Michał Rumiński – członek,

 • Rafał Wardziński – członek.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan