Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku.

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 911.812 (389.415)
Korekty o pozycje:
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (8.227) (26.551)
Amortyzacja 284.793 315.012
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych (455.858) 366.730
Odsetki i dywidendy 36.864 13.028
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 231.013 29.564
Podatek dochodowy zapłacony (187.291) (308.695)
Podatek dochodowy bieżącego okresu 41 197.796 (114.285)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności 25 (187.480) 164.938
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów 25 (575.767) 141.685
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 25 692.711 (109.199)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu rezerw 25 (48.866) 35.511
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych 25 19.045 (44.883)
Rozliczenie instrumentów finansowych (216.047) 238.166
Inne korekty - 64
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 694.498 311.670
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane 1.737 27.661
Odsetki otrzymane 4.252 30.655
Sprzedaż/(Zakup) środków trwałych i wartości niematerialnych (3.072.664) (1.699.582)
Sprzedaż/(Zakup) krótkoterminowych aktywów finansowych 2.758 1.509
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 17
Udzielone pożyczki długoterminowe - -
Nabycie Energobaltic Sp. z o.o. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych 17 (1.526) -
Nabycie Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych - 3.987
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie (258.581) (778.953)
Środki pieniężne związane z utratą kontroli nad jednostką zależną (367) -
Pozostałe pozycje netto (15.278) (2.406)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.339.669) (2.417.112)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.263.790 2.352.749
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (195.696) (86.449)
Zapłacone odsetki (126.067) (61.517)
Zapłacone dywidendy 29 (15) (2.578)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (1.737) (737)
Rozliczenie instrumentów finansowych 216.047 (238.166)
Pozostałe pozycje netto (478) (157)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2.155.844 1.963.145
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2.339 3.546
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (486.988) (138.751)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 25 338.353 477.104
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 25 (148.635) 338.353
- o ograniczonej możliwości dysponowania 24 20.420 84.160

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część